Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnost MAP YOUR LIFE s.r.o.

se sídlem Erbenova 2244, Černošice, 252 28

identifikační číslo: 693 56 772

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Praha-Západ , oddíl II. , vložka 567

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese shop.checkli.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním
rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou
(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné
na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou,
jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v
rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje,
může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z
webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně
uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „ “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který
nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným
návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito
obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že
se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)
požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si
stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího
prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u
společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
4.1.5. bezhotovostně platební kartou;
4.1.6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně
povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní
cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení
celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského
zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí
třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávislých na vůli prodávajícího,
5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu
5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal,
5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí
být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu
provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy
platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu
kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při
dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,
že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese
jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen
jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo
zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V
případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky
prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména
týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou
doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se
doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za
doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s
výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je
odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení
odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem
odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo
jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty
uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v
objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa
elektronické pošty , telefon.